Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

arbejdsmiljø

Dansk Firmaprofil > arbejdsmiljø > arbejdsmiljø

Med arbejdsmiljø tænker man på de påvirkninger, relationer og vilkår, som dine ansatte har på din arbejdsplads. De tekniske og sociale udviklinger af arbejdspladsen bidrager til din sikkerhed på kort sigt, og er afgørende for din fysiske og psykiske sundhed tilstand på længere sigt.

Hvorfor er arbejdsmiljø vigtigt?

Uanset din uddannelse, stilling og den virksomhed du arbejder i, er du en del af et fysisk og et psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet har stor betydning for dine medarbejders trivsel. Hvis arbejdsmiljøet ikke er i top, kan det betyde både fysiske og psykiske belastninger for dine ansatte

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, at dine medarbejdere:

 • Har lyst til at gå på arbejde
 • Er motiveret til at løse deres opgaver
 • Har overskud til sine kolleger
 • Er interesseret i sit job
 • Ikke bliver nedslidt og udvikler stress

 

Hvem har ansvaret?

Virksomhedens ejer, ledelse, og faktisk alle medarbejdere i virksomheden skal samarbejde om at sikre et godt arbejdsmiljø for alle. Alle har et ansvar for at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø. Du kan altså selv gøre meget for at påvirke arbejdsmiljøet, men overordnet set, er det din arbejdsgiver, der har ansvaret for arbejdsmiljøet.

I loven skelnes mellem to former for ansvar. Det objektive ansvar og det subjektive ansvar:

 • Objektivt ansvar: Ved objektivt ansvar er det arbejdsgiveren, der skal stå inde for, hvad de ansatte laver af skader og ulykker. Arbejdsgiveren har ansvaret, selv om han synes at have gjort alt, hvad der kan være  “muligt” for, at arbejdsmiljøforholdene kan være i orden. Og selv om arbejdsgiveren ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt, er han altså ansvarlig og kan blive idømt bødestraf.
 • Subjektivt ansvar: Ved subjektivt ansvar er det den enkelte person, der skal have optrådt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt. Også den, der medvirker ved handlingerne, har et ansvar.

Hvilke faktorer har indflydelse på arbejdsmiljøet?
Modellen viser, hvilke faktorer der har indflydelse på arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Som du kan se, er det ikke kun faktorer indenfor virksomheden, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Den enkelte medarbejders livssituation kan også have indflydelse, specielt på det psykiske arbejdsmiljø.

Her kan du se hvilke myndigheder der er til for at skabe et bedre arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet er den myndighed, der har til formål at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Arbejdstilsynet udarbejder også regler og vejledninger om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter kan drøfte og samarbejde om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen er den styrelse, der afgør om en skade eller sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Styrelsen træffer også afgørelse om, hvor stor en evt. erstatning man kan få tilkendt for en arbejdsskade.

 

Arbejdspladsvurdering

 

Det er et lovkrav, at alle virksomheder skal have en arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er et redskab til at:

 • Holde styr på arbejdsmiljøet
 • Arbejde systematisk med arbejdsmiljøetPå den måde kan virksomheden holde øje med de områder, hvor der skal gøres en indsats for at styrke arbejdsmiljøet. Det er også i APV’en, at den enkelte medarbejder kan give udtryk for og gå i dialog om arbejdsmiljøet.

En arbejdspladsvurdering skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet:

 1. Udpegning og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til syge fraværet
 4. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Indretning af IT-arbejdspladser

I loven står der:

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det betyder, at din arbejdsplads skal indrettes, så den passer til dit arbejde. Det gælder både de fysiske rammer, og hvordan de fungerer i dagligdagen. Dit kontor skal altså understøtte de arbejdsopgaver, du skal udføre, og der være plads til, at du kan variere din arbejdsstilling.

god siddeposition
god siddeposition

KRAV OG VEJLEDNINGER TIL ARBEJDSPLADSEN

Der er meget, du selv skal være opmærksom på. Ergonomisk korrekte møbler kan fx hjælpe dig, så du ikke får belastnings- og arbejdsskader. Derfor er der regler og vejledninger for:

 • Arbejdsbord – der skal være god dybde, så skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile hænder og underarme ved tastaturet
 • Arbejdsstol – den skal være stabil og kunne indstilles i sæde og ryg
 • Mus, pegeredskaber og tastaturer – udstyret skal kunne bruges i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Tastatur skal fx kunne skråtstilles og være adskilt fra skærmen
 • Skærm – det skal være et stabilt billede og være fri for flimmer, indstillet korrekt med en mat overflade
 • Belysning – der skal være dagslys, en kombination af almenbelysning og punktbelysning. Lyset må ikke blænde eller give generende reflekser, og der skal være mulighed for afskærmning af dagslys
 • Hjemmearbejdsplads – her gælder de samme regler som på din arbejdsplads, hvis du udfører skærmarbejde svarende til 1 arbejdsdag om ugen
 • Bevægelse ved kontorarbejde – stil papirkurv og printer, så du er nødt til at rejse dig op. Sørg for at holde pause og lave øvelser
 • Storrumskontorer – der skal være ventilation, da mange mennesker skaber et dårligere indeklima. Der skal også være mulighed for at reducere støj fx ved lydløse mobiltelefoner, hovedtelefoner eller god akustik, samt mulighed for fordybelse og mødeafholdelse i mindre rum

Generelle krav til arbejdsrum

Et kontor skal også overholde nogle generelle krav omkring størrelse mv.:

 • Højden til loftet skal være min 2,5 meter og gulvarealet minimum 7 m2
 • Der skal være 12 m3 luft i arbejds rummet per person
 • En tilstrækkelig tilgang af dagslys og udsyn til omgivelserneIfølge Arbejdstilsynets vejledning skal der også være adgang til følgende personalefaciliteter:
 • Toilet og håndvask
 • Spise plads og forsvarlig opbevaring af medbragt mad og drikke
 • Mulighed for at anvende telefon
 • Garderobe
 • Mulighed for at låse sine ting inde i fx skuffe eller skab